IV EDYCJA KONKURSU

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przy współudziale Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
i Związku Artystów Scen Polskich

ogłasza

IV Ogólnopolski Konkurs
na inscenizację
dawnych dzieł literatury europejskiej

Celem Konkursu jest wzbogacenie repertuarów teatrów i popularyzacja dawnych dzieł literatury europejskiej, w tym zwłaszcza literatury polskiej.

REGULAMIN

1. W Konkursie mogą uczestniczyć profesjonalne teatry instytucjonalne i nieinstytucjonalne - dramatyczne i lalkowe.

2. Przedmiotem Konkursu są teatralne inscenizacje dramatów i innych utworów literackich napisanych przed 1968 r., które:
- nie były wystawiane w ostatnim dziesięcioleciu. Do Konkursu mogą zostać zakwalifikowane dwie realizacje utworu, spełniające pozostałe warunki Regulaminu (o zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność nadesłania zgłoszeń);
- pozostaną w repertuarze teatru w sezonie 2008/2009;
- i których premiera odbyła się lub odbędzie między 1 stycznia a 31 grudnia 2008 r.

3. Pisemne zgłoszenie teatru do udziału w Konkursie powinno zawierać:
- nazwę zgłaszającego się teatru;
- nazwisko autora i tytuł utworu;
- nazwiska realizatorów;
- datę premiery;
- program przedstawienia (w przypadku premiery już zrealizowanej).

4. Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2008 r. do sekretariatu Konkursu na adres:

IV Ogólnopolski Konkurs na inscenizację dawnych dzieł
literatury europejskiej

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa
tel. (22) 501 70 03
fax. (22) 501 70 26
e-mail: klasyka@instytut-teatralny.pl

5. Przedstawienia zgłoszone do Konkursu zostaną obejrzane przez jury Konkursu w okresie od 1 października 2008 do 28 lutego 2009 roku w siedzibie teatru, który je przygotował (lub w sali wskazanej przez teatr). Teatr obowiązany jest w tym czasie do zagrania zgłoszonego przedstawienia przynajmniej 8 razy. Teatr uczestniczący w Konkursie obowiązany jest informować sekretariat Konkursu o dniach i godzinach grania przedstawienia konkursowego.

6. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierza organizację Konkursu Instytutowi Teatralnemu im. Zbigniewa Raszewskiego, który opracuje szczegółowy regulamin nagród i wskaże koordynatora organizacyjnego w uzgodnieniu z Departamentem Sztuki MKiDN.

7. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołuje koordynatora organizacyjnego oraz przewodniczącego i członków jury.

8. Koordynator organizacyjny: - odpowiada za sprawy organizacyjne i finansowe Konkursu; - sprawdza zgłoszenia pod względem formalnym.

9. Jury Konkursu:
- weryfikuje i dopuszcza zgłoszenia do Konkursu;
- ocenia przedstawienia konkursowe;
- rekomenduje wybrane spektakle do prezentacji podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Teatralnych "Klasyka Polska 2009";
- przedstawia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego propozycję nagród i wyróżnień.

10. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyzna nagrodę za najlepsze przedstawienie Konkursu oraz nagrody i wyróżnienia indywidualne dla realizatorów i wykonawców za najlepsze osiągnięcia artystyczne.

11. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w marcu 2009 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej MKiDN i polskim wortalu teatralnym Instytutu Teatralnego.

12. Zgłoszenie do Konkursu zobowiązuje teatr do podporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu.

13. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego udziela przewodniczącemu jury delegacji do podejmowania decyzji - w uzgodnieniu z Departamentem Sztuki MKiDN - w sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu.

14. Ewentualne spory dotyczące interpretacji regulaminu rozstrzyga Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

Warszawa, 4 czerwca 2008 r.